จ่ายรวดเดียว 3000

จ่ายรวดเดียว 3000

เมื่อวันที่ 30 มิถุนานยน ที่ผ่านมา ครม. มีมติจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง โดยจะเป็นการจ่ายรวดเดียว 3000 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2563 จากเดิมที่จะจ่าย 3 เดือน เดือนละ 1000 บาท วันนี้ 30 มิถุนายน 2563 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงมติ ครม. ซึ่งเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง ให้แก่ เด็ ก ผู้สูงอายุ และผู้พิก าร ในเดือนกรกฎาคม เดือนเดียว 3000 บาท หลังจากที่ก่อนหน้านี้เห็นชอบให้มีการจ่ายเดือนละ 1000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 3000 บาท อย่างไรก็ตาม ด้วยระเบียบของกรมบัญชีกลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตรงตามเป้า คณะกรรมการพิจารณา พ.ร.ก.เงินกู้ จึงเสนอให้จ่ายครั้งเดียว 3000 บาท ในเดือนกรกฎาคม

ซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวย า 5000 บาท จากมาตรการอื่น ๆ คือ เราไม่ทิ้งกัน เยียวย าเกษตรกร เงินเยียวย าแรงงานของสำนักงานประกันสังคม สำหรับการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง ได้รับการอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง ได้ประชุมร่วมกัน พร้อมทั้งคัดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ซ้ำซ้อนออก พบว่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนกลุ่มเปราะบางทั้งสิ้น 6,781,881 คน ประกอบไปด้วย

1. เด็กในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด จํานวน 1,394,756 คน

2. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,056,596 คน

3. ผู้พิก ารที่มีบัตรประจําตัวผู้พิก าร จํานวน 1,330,529 คน นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 ที่ผ่านมา ที่อนุมัติการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก CO VID ซึ่งในส่วนของ พม. รับผิดชอบใน 3 กลุ่มคือ เด็ กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิก าร ที่ได้รับเบี้ยผู้พิก าร ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับเบี้ยประเภทต่างๆ อยู่แล้ว ในเดือน พ.ค.2563 ซึ่งอยู่ในระบบฐานข้อมูลปกติ

สำหรับการช่วยเหลือนั้น จะมีการทบยอดให้ 3 เดือน คือ พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม โดยจะเป็นการจ่ายทบยอด ซึ่งหากจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน ก็จะจ่าย 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคม อีก 1,000 บาท แต่ก็มีเงื่อนไข อย่างผู้สูงอายุ และผู้พิก ารที่จะได้รับเงินจำนวนนี้ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเยียวย าจากรัฐบาลในโครงการใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเยียวย าเกษตรกร หรือกลุ่มที่อยู่ในประกันสังคม แต่เด็ กจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้อยู่แล้ว วิธีรับเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง เป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มนี้ อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว ทำให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวย าตามมาตรการนี้

แต่สำหรับคนที่เพิ่งจะเข้าเกณฑ์ อาทิ คนที่อายุเพิ่งครบ 60 ปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา นายอนุกูล ระบุว่า เนื่องจากที่ผ่านมา เราไม่ได้มีวิธีการลงทะเบียนเหมือนโครงการอื่นๆ ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีบัญชีอยู่แล้ว ซึ่งกระทรวงกำลังวิธีเพื่อเสนอรัฐบาล สำหรับกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานี้ และ ครม. จะพิจารณาอย่างไรสำหรับกลุ่มใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้สามารถแจ้งความประสงค์กับ พม. จังหวัดได้

ในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะถูกตัดเงินในส่วนนี้ออกหรือไม่ นายอนุกูล ระบุว่า ใน 3 กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว และเชื่อว่าส่วนหนึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะนี้รัฐบาลมีแนวทางอยู่ ซึ่งเป็นส่วนของกระทรวงการคลังรับผิดชอบ

ส่วนกระแสข่าวที่ว่า เงินเยียวยาผู้สูงอายุ ที่จะออกเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายอนุกูล เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ในความเป็นจริง ยังไม่ได้เริ่มจ่ายเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด นายอนุกูล คาดว่า การจ่ายเยียวยากลุ่มเปราะบางนี้ จะทำการจ่ายเงินรวดเดียว 3,000 บาท ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ตอนนี้อยู่เงินอยู่ที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะได้จ่ายเข้าบัญชีของ พม. ซึ่ง พม. ทำความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางก็จะได้ปลดล็อกการจ่ายเงินให้ประชาชนได้ทันที ซึ่งทาง พม. ก็จะพยายามจะจ่ายเงินเยียวยาให้ไวที่สุด

ทั้งนี้ เงินที่จ่ายผ่านท้องถิ่น อาจจะต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ ซึ่งอาจจะทำให้ล่าช้าไปบ้าง แต่ท้องถิ่นก็ทำงานชัดเจนมาโดยตลอด เบื้องต้น หากพบปัญหา หรือสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน พม. โทร. 1300

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ