โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่ง ปธ.พิทักษ์ระบบคุณธรรมตร.

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่ง ปธ.พิทักษ์ระบบคุณธรรมตร.

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ กรรมการพิทักษ์ ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) พ.ศ. 2567 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2567

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือน ตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

มาตรา 4 ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล หรือการประกันสุขภาพตามที่จ่ายจริง ในอัตราเบี้ยประกันคนละไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี

ทั้งนี้ ให้นำพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งออกตามความในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาใช้บังคับแก่ค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอนุโลม

เพื่อประโยชน์ในกาการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ คำว่า “การประกันสุขภาพ” หมายความว่า การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทางด้านการเงินเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการรักษาตัวในสถาพยาบาล หรือคลินิก หรือเข้ารับการผ่าตัดโดยแพทย์ในกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของกรรมการ ก.พ.ค.ตร.

ตำแหน่งประธานกรรมการ ก.พ.ค.ตร.

เงินประจำตำแหน่ง 80,540 บาทต่อเดือน

เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน

ตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.ตร.

เงินประจำตำแหน่ง 76,800 บาทต่อเดือน

เงินเพิ่ม 41,500 บาทต่อเดือน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ