ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกรมศิลปากร กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน พระราชวังเดิม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกรมศิลปากร กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน พระราชวังเดิม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน โดยระบุว่า ตามที่กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ดังปรากฏตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดบัญชีโบราณวัตถุสถาน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2492

กรมศิลปากร จึงได้ประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ให้มีพื้นที่โบราณสถานประมาณ 14 ไร่ 3 งาน 51.5 ตารางวา

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ