โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตตำรวจ 3 ราย ทำผิดวินัยร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตตำรวจ 3 ราย ทำผิดวินัยร้ายแรง

วันที่ 27 ธ.ค. 66 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีเนื้อหาว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อดีตข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 3 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา เนื่องจากได้กระทำความผิดในขณะรับราชการและถูกลงโทษทางวินัยและอาญา ตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. นายณัฐปคัลภ์ หรือประสพชัย โพธิทอง ขณะดำรงชั้นยศว่าที่ร้อยตำรวจตรี ตำแหน่งรองสารวัตร สายงานอำนวยการ กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ฐานร่วมกันปลอมและใช้บัตรประชาชนปลอม ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญทองช้างเผือก

2. นายอรรฐวุฒิ หรืออรรถวุฒิ ทองเปลว ขณะดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

3. นายอารยะ ปานสวี ขณะดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ