เปิดประวัติ พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. คนใหม่

เปิดประวัติ พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. คนใหม่

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ตามที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้ง นางพรอนงค์ บุษราตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็นอันดับสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน เป็นต้นไปนั้น

พรอนงค์ จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, B.A. (การจัดการเชิงปริมาณ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ปริญญาโทสาขาสารสนเทศการจัดการการบริหารธุรกิจ หรือ MBA (MIS) มหาวิทยาลัยดัลลัส สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจการเงิน หรือ DBA (Finance) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีประสบการณ์ด้านการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในปี 2556 เข้าทำงาน CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA), ประเทศไทย และปี 2545 CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) สถาบันระหว่างประเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี, สหรัฐอเมริกา

เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนถึง 2 วาระ วาระแรกระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และวาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ทั้งยังดำรงตำแหน่ง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ / อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร

ได้รับการทาบทามให้ลงสมัครชิงเก้าอี้เลขาธิการ ก.ล.ต. ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ แต่มีการร้องเรียนคุณสมบัติไม่ผ่าน เกี่ยวกับประสบการณ์การบริหารองค์กร ซึ่งพรอนงค์ ยืนยันมั่นใจคุณสมบัติผ่านเกณฑ์สรรหา ก.ล.ต.

ก่อนครม. มีมติเห็นชอบให้เข้ามารับตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ล.ต. คนที่ 13 ต่อจาก รื่นวดี สุวรรณมงคล ที่ครบวาระดำรงตำแหน่งไปเมื่อ 30 เมษายน ที่ผ่านมา

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ