สุดอาลัย พระสิริสุทัศน์ธรรมาภรณ์ มรณภาพแล้ว สิริอายุมงคล

สุดอาลัย พระสิริสุทัศน์ธรรมาภรณ์ มรณภาพแล้ว สิริอายุมงคล

วันที่ 17 ก.ย.66 มีรายงานว่า พระสิริสุทัศน์ธรรมาภรณ์ (สุพจน์ วิจิตฺโต) ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสสุทัศนเทพวราราม ได้ถึงแก่มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 03.50 น. วันที่ 16 ก.ย. ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สิริอายุได้ 93 ปี 73 พรรษา

ทั้งนี้พระสิริสุทัศน์ธรรมาภรณ์ นับเป็นสัทธิวิหาริกรูปสุดท้ายที่เหลืออยู่ที่มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม (รูปที่ 5) เป็นพระอุปัชฌาย์ และท่านได้สนองงานของวัดในด้านต่างๆ อย่างมากมาย เช่น ด้านการศึกษาและได้ถวายงานแด่เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามมาถึง 4 ยุคเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ