ราชกิจจา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พ.อ.สิทธิศักดิ์ มินวงษ์ เป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์

ราชกิจจา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พ.อ.สิทธิศักดิ์ มินวงษ์ เป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก สิทธิศักดิ์ มินวงษ์ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ