โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 ให้ ปราณี อุ่นพรม

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 ให้ ปราณี อุ่นพรม

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 แก่นางปราณี อุ่นพรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ