ไข้เลือดออก ระบาด 4 จังหวัด

ไข้เลือดออก ระบาด 4 จังหวัด

วันที่ 23 มิ.ย.นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ จากข้อมูลล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน

ขณะนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 264 ราย โดยแยกเป็นจังหวัดนครราชสีมา 124 ราย, จังหวัดชัยภูมิ 32 ราย, จังหวัดบุรีรัมย์ 5 ราย และจังหวัดสุรินทร์ 103 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

ซึ่งพบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มเด็ก อายุ 5-14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมของเด็กนักเรียน จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อสม.ลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามสถานที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วนแล้ว

ทั้งนี้ จากการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก คาดว่า ในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน เมื่อฝนตกลงมาจะมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ประกอบกับเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาต่างๆ ทำให้มีการรวมตัวของกลุ่มเด็กวัยเรียน

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการระบาดของโรคได้ จึงขอให้ประชาชนทุกบ้าน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ เพราะเป็นวิธีการป้องกันโรคที่ได้ผลดีที่สุด

ด้วยหลักการ 3 เก็บ เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่ คือ เก็บกวาดบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บขยะทุกชนิด และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งขังน้ำให้ยุงวางไข่เพาะพันธุ์ได้

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามตำบล หมู่บ้าน และโรงเรียนต่างๆ ให้คำแนะนำวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรค พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ส่วนในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำอุปกรณ์ออกไปพ่นหมอกควันป้องกันกำจัดยุงลายในชุมชนต่างๆ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน และเป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกเริ่มระบาด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ