ธนาคาร ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 เงินเดือน11,400 บาท

ธนาคาร ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 เงินเดือน11,400 บาท

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่กำลังว่างงาน เมื่อธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติงานในตำเเหน่งผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ สังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพรชบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

1.เพศชายเเละสัญชาติไทย

2.อายุตั้งเเต่ 25-35 ปีบริบูรณ์

3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์

4.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ฯ

5.ไม่เป็นผู้บกพร่องใรศีลธรรมอันดี

6.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

7.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ ออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่นๆ

8.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษ์ถึงที่สุดให้จำคุก เว้นเเต่เ็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษเเล้วเกินหาปี

9.ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าทำงาน กับ ธ.ก.ส. หรือส่วนงานราชการ หรือองค์กรของรัฐบาล หรือ สถาบันอื่นมาก่อน

คุณสมบัติเฉพาะ

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

2.ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาเเล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือประเภทสาธารณะ หรือประเภทส่งทางบก มาเเล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่่สิ้นสุดการรับสมัคร

3.ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตท้องถิ่นของ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือน 9,900 บาท รวมอัตรค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท

การสมัคร

1.สมัครด้วยตรเองที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2

2.ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2562 – 14 มิถุนายน 2562 ตั้งเเต่เวลา 09.00-15.00

เอกสารการสมัคร

1.ต้นฉบับสำเนาผลการศึกษา 1 ชุด

2.ต้นฉบับสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

3.ต้นฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4.ต้นฉบับสำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์

5.ภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

6.ต้นฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆเช่น ใยทะเบียนสมรส ใบเปลื่ยนชื่อ-สกุล

7.เอกสารรับรองการทำงาน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียนการรับสมัคร รายละ 100 บาท

การทดสอบ

-สอบข้อเขียน

-สอบภาคปฏิบัติ

-สอบสัมภาษณ์

-ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺสอบ ทาง fanpage สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

-การสอบข้อเขียน กำหนดพร้อมกันวันที่ 19 มิถุนายน 2562

-วันประกาศผล 21 มิถุนายน 2562

-สอบปฏิบัติ 25-26 มิถุนายน 2562

-วันประกาศผลการสอบภาคปฏิบัติ 28 มิถุนายน 2562

-สอบสัมภาษณ์ 1-2 กรกฏาคม 2562

-วันประกาศผลสัมภาษณ์ 5 กรกฏาคม 2562

ติดตามร่ายละเอียดเเละการรับสมัครสอบได้ที่ : สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ