ในหลวง พระราชินี

ในหลวง พระราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการ ศาลจังหวัดสุโขทัย พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 20.26 น

เมื่อเวลา 19.14 น. วันที่ 8 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการ ศาลจังหวัดสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โดย นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา, นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6, นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งพระโขนง พร้อมด้วย นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการในพื้นที่ เหล่าพสกนิกร เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร เสร็จแล้วทรงประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ในการนี้ นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งพระโขนง

ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนางอนิสรา จารุอรอุไร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย เข้ามอบหนังสือที่ระลึกแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน แผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุม เสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลจังหวัดสุโขทัย

ครั้นเสร็จสิ้นพิธี นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูล เบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลจังหวัดสุโขทัย 120 ราย เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก และนายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวใน ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย

พระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสุโขทัย แล้วทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ อาคารศาลจังหวัดสุโขทัย ได้ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าที่คับแคบ มีห้องพิจารณาเพียง 4 บัลลังก์ ไม่สามารถรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นได้ โดยอาคารที่ทำการศาลซึ่งสร้างใหม่นี้ มีความกว้างขวาง ทันสมัย ห้องพิจารณาเพิ่มเป็น 14 บัลลังก์ขยายพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ โดยก่อสร้างพร้อมกับบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมรวม 3 หลัง บนที่ราชพัสดุทุ่งทะเลหลวง เนื้อที่ 50 ไร่

สำหรับเขตอำนาจศาลจังหวัดสุโขทัยนั้น ครอบคลุมท้องที่ 5 อำเภอ คือ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีสำโรง โดยถือเป็นศาลขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ซึ่งช่วงปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีคดีอาญาเข้าสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดสุโขทัย (คดีรับใหม่และคงค้าง) 1,776 คดี, แพ่ง 1,066 คดี, คดีผู้บริโภค 3,485 คดี โดยทำการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด 5,538 คดี

จากคดีคงค้างและรับใหม่ จำนวน 6,327 คดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.53 ขณะที่การบริหารจัดคดี และการอำนวยความสะดวกต่อการบริการด้านคดีให้เข้าถึงประชาชน ทุกพื้นที่นั้นศาลจังหวัดสุโขทัยมุ่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมงานตุลาการมาใช้และให้บริการส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอน ตามนโยบายพัฒนา ศาลยุติธรรม สู่ความเป็น Smart Court (สมาร์ทคอร์ต)

ขอบคุณ เดลนิวส์ และช้างเผือก

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ