ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพร้อมเจ้าคุณพระฯ เปิดวิทยาลัยภิกษุสามเณร

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพร้อมเจ้าคุณพระฯ เปิดวิทยาลัยภิกษุสามเณร

p>เมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 20 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ และทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสด็จขึ้นพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษา พระมหาเศวตฉัตร จากนั้น เสด็จลงจากพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ไปยังท่าเทียบเรือตำหนักแพ เพื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติ

ครั้นเสด็จฯ ถึงท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และรักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ, หม่อมราชวงศ์ พรรณนภา ดิศกุล ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ พร้อมข้าราชการและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติ ก่อนเสด็จเข้าภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ จปร. ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ จปร. เสด็จฯ ไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์ตาลปัตร (หอกลอง) ทอดพระเนตรการจัดแสดงตาลปัตร พัดรองที่ระลึก และเสด็จฯ ไปยังรถไฟฟ้าพระที่นั่ง บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ วัดนิเวศธรรมประวัติ

จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังพลับพลาพิธีหน้าอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ต่อมา เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย อาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนภัตตาหารกลางวัน และการอาพาธของนักเรียนสามเณร

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญโญ) เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ถวายพระพุทธรูป (พระนิรันตราย) แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะที่ พระครูอินทรวราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ถวายพระพุทธรูป (พระนิรันตราย) แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นจัน จำนวน 1 ต้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นจัน จำนวน 1 ต้น แล้วเสด็จออกจากบริเวณที่ปลูกต้นไม้ ไปยังอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร เสด็จเข้าภายในอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการฯ ประกอบด้วย

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ตามพระบรมราโชบายฯ (ฝึกอาชีพ จบมีงานทำ มีการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ อาทิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรระยะสั้น ผลงานเด่นนักเรียนนักศึกษา เป้าหมายการต่อยอดการจัดการศึกษาในอนาคต ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ฯ สำหรับพระภิกษุสามเณร และจิตอาสา

ก่อนประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ ประทับเรือยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังท่าเทียบเรือตำหนักแพ และประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร จัดตั้งขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2555 คณะสงฆ์ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดนิเวศธรรมประวัติ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ ต่อมาจึงได้ประสานกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร จัดตั้งวิทยาลัยเสริมทักษะสำหรับพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร มีโอกาสได้ศึกษาต่อ และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชัน เครื่องมีพระภิกษุ และสามเณรนักเรียน จำนวน 120 รูป โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา และสถานประกอบการที่หลากหลายครอบคลุม ในทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาพระภิกษุ สามเณรนักเรียน ให้มีความเชี่ยวชาญ และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคู่กับการเป็นศาสนทายาทที่ดี มีศีล มีธรรม ดังอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า “ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ดำรงพระพุทธศาสนา ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ

และทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ ถือเป็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นครั้งที่ 2 ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งในครั้งแรก ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธย า และจังหวัดใกล้เคียงมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างเนืองแน่นโดยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท พร้อมเปล่งเสียง ทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดี

และปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชนที่จุดคัดกรองรวมถึงประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมีรายการอาหาร อาทิ บะหมี่หมูแดง ข้าวผัดกระเพราไก่ ไก่กระเทียม ก๋วยเตี๋ยวหมู และก๋วยเตี๋ยวไก่ และน้ำดื่ม ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ขอบคุณภาพบางส่วนและคลิปจากเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์ มติชนออนไลน์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ