ในหลวง ราชินี วางศิลาฤกษ์ เปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนฯ

ในหลวง ราชินี วางศิลาฤกษ์ เปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนฯ

เมื่อเวลา 16.05 น. วันที่ 16 มี.ค. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี, นายพรเทพ โรจนวิภาต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมข้าราชการและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีลจบ นายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นางจรรยารักษ์ พุ่มเจริญ ภรรยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนางสาวนลิน ญาณศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้ามอบหนังสือที่ระลึกแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในหลุม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี” จากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา เสด็จฯ ไปทรงทราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เสด็จขึ้นห้องประทับรับรอง ชั้น 4 ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ลงนามในสมุดที่ระลึก ประทับพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นเสด็จออกจากห้องประทับรับรองไปยังห้องประชุม ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ จากนั้น เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากที่ทำการอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งนี้ มีพสกนิกรมาเฝ้าฯ รับเสด็จ ตลอดสองฝั่งถนนของเส้นทางเสด็จฯ ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงพระปรมาภิไธย และธงพระนามาภิไธย สท พร้อมเปล่งเสียง ทรงพระเจริญต่างปลื้มปีติที่ได้ชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้า ๆ

ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเจลแอลกอฮอล์กับพิมเสนน้ำ และให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่พสกนิกร โดยมีรายการอาหารและน้ำดื่ม การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้

ท้ังนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมใช้ชื่อว่า ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ที่ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชนฯ ขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาล โดยในปี พ.ศ. 2553 มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จึงให้ยุบแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว แล้วจัดตั้งเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2554 เป็นต้นมา

โดยอาคารทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีใหม่นี้ สูง 4 ชั้น มีห้องพิจารณา คดีอาญา 2 ห้อง ห้องพิจารณาคดีแพ่ง 2 ห้อง และศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานการประชุม เพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว กับศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือ ผู้เสียหายและครอบครัว รองรับงานการบริหารจัดคดีอาญาและแพ่งที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาล ซึ่งอาคารหลังใหม่นี้ ได้เริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.62 เป็นต้นมา

สำหรับเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมตลอดท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 10 อำเภอ อนึ่ง ศาลเยาวชนและครอบครัว จะมีอำนาจพิจารณาคดีหรือมีคำสั่งในคดี ดังต่อไปนี้

(1) คดีอาญา ที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด

(2) คดีอาญา ที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 97 วรรคหนึ่ง

(3) คดีครอบครัว

(4) คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

(5) คดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฐานะจากแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดต่าง ๆ มา จัดตั้งเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว ตลอดท้องที่ในจังหวัด ๆ นั้น ถือเป็นการยกระดับให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพและการปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว กระจายความเป็นธรรมให้ทั่วถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ขอบคุณ เดลินิวส์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ