แรงงานในระบบ มีเฮ กรมแรงงาน จัดงบเบี้ยเลี้ยง

แรงงานในระบบ มีเฮ กรมแรงงาน จัดงบเบี้ยเลี้ยง

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กพร. กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการแพร่กระจายของ CO VID ส่งผลให้แรงงานได้รับผลกระทบถูกเลิกจ้าง ว่างงาน กพร.จึงปรับแผนการฝึกภายใต้โครงการตามภารกิจปกติที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2563 จำนวน 6 โครงการ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพแก่แรงงานในสถานประกอบกิจการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย CO VID โดยจัดฝึกยกระดับฝีมือ ใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 18ถึง30 ชั่วโมง 3ถึง5 วัน พร้อมมีค่าอาหารให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลานี้ด้วย

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมที่จะดำเนินการทั้ง 6 โครงการนี้ มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สพร. และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สนพ ทั่วประเทศ ดำเนินการได้ทันที ซึ่งได้ปรับให้การฝึกอบรม นอกจากเพิ่มเติมทักษะฝีมือเพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาการทำงานแล้ว ยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในระหว่างฝึกอบรมอีกด้วย

หลักสูตรที่จัดอบรม เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ พนักงานขับรถยกสินค้า และการใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ผู้เข้าอบรมต้องมีพื้นฐานในสาขาที่ฝึกอบรมด้วย

จากรายงานพบว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เริ่มดำเนินการฝึกแล้วในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม ผู้เข้าอบรมเป็นพนักงานบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท และโรงแรมเป็นตาฮัก รวมจำนวน 20 คน ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย CO VID มีผู้มาใช้บริการน้อยมาก พนักงานมีเวลาว่างมากขึ้น ผู้บริหารจึงใช้โอกาสนี้สนับสนุนให้พนักงานเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย อีกจังหวัดคือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเช่นกัน

โดยผู้เข้าฝึกอบรมมีทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายในเขตพื้นที่รอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน พนักงานโรงแรม ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย CO VID รวม 20 คน และด้วยจังหวัดตราดเป็นจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีการลงทุนตามโครงการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ดังนั้น ทักษะภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานในพื้นที่ดังกล่าว

นายวชิระศักดิ์ แสนยบุตร เอ อายุ 41 ปี พนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดตราด เล่าว่า ทำงานในตำแหน่ง Front Office Manager ปัจจุบันโรงแรมหยุดให้บริการชั่วคราว พนักงานต้องกลับภูมิลำเนาและหาอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ในช่วงว่างงาน การเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษในครั้งนี้เป็นการทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

ได้ใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมให้กับตนเองในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเมื่อโรงแรมเปิดให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกอบรมมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้อีกด้วย

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ