ขนส่งฯ คุมเข้มงดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณีทั่วประเทศ

ขนส่งฯ คุมเข้มงดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณีทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบกขยายมาตรการคุมเข้มตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 30) กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลาระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

โดยกรมการขนส่งฯ ได้มีการกำหนดมาตรการและการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ดังนี้

ด้านใบขับขี่

งดให้บริการด้านใบอนุญาจขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ทุกกรณี จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศเป็นอย่างอื่น พร้อมทั้งประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้สามารถแสดงใบขับขี่ที่หมดอายุต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ส่วนเอกสารประกอบการขอรับหรือต่ออายุใบขับขี่ เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือรับรองการผ่านอบรมและทดสอบ, คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 90 วัน และผลการผ่านอบรม e-Learning ที่สิ้นอายุตั้งแต่ 16 เมษายน 2564 อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ด้านทะเบียนรถ

ส่วนงานด้านทะเบียนรถ มีประกาศงดให้บริการด้านทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ สำนักงานขนส่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น สำหรับการดำเนินการทางทะเบียนในช่วงเวลางดให้บริการ เช่น โอนรถ, แจ้งย้ายรถ, แจ้งยกเลิกใช้รถ ฯลฯ สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ การชำระภาษีรถประจำปีในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เปิดให้บริการเฉพาะเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือชำระผ่านทางเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax รวมถึงชำระที่ทำการไปรษณีย์อีกหนึ่งช่องทาง

ส่วนเขตจังหวัดอื่นยังเปิดให้บริการด้านทะเบียนรถและการชำระภาษีรถประจำปีตามปกติ โดยให้ถือปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

เรียบเรียงโดย ทีมข่าว mumkhao dara

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ